CV

Curriculum vitae Jale Simsek

 

Naam:                        Simsek

Voornaam:                Jale

Geboortedatum:      17.06.1961

Geboorteplaats:       Izmir ( Turkije)

Burgerlijke staat:      Samenwonend

Kind:                          1 dochter (1995)

Nationaliteit:             Nederlands/ Turks

Adres:                        Stadionplein 69/3

1076 CJ Amsterdam

Tel:                             020-6797599/ 06-38043915

mail:                           jale.simsek@kpnmail.nl

www.jalesimsek.nl/ www.therapiedieverbindt.nl
Inspirerende, accurate, creatieve verbinder, organisatie, mens en maatschappij sensitief. Charismatisch, toegankelijk, visionair.

2010 geridderd in de Orde van Oranje Nassau voor bijdrage aan de (multiculturele) samenleving.

 

Werkervaring

2011-2016: Projectleider ‘ Stille Dilemma’s’ GGD- Amsterdam.

Dossiers: Verborgen vrouwen en LVB ( licht verstandelijke beperkten)

 • uitvoeren plan van aanpak;
 • opdrachten formuleren en verstrekken van subsidies aan maatschappelijke organisaties;
 • opzet trainingsprogramma voor professionals in de stad; borgen deskundigheidsbevordering;
 • uitwerken LVB en werk/maatschappelijke participatie i.s.m. diverse organisaties; ontwikkelen van een documentaire over LVB en werk;
 • opzet documentatie LVB en werk; inventarisatie LVB-aanbod in Amsterdam.

 

2008-2011: Projectleider Wijkgerichte inburgering:

 • leidinggeven aan team van 5 professionals;
 • in afstemming met gemeente, ontwikkelen van een plan van aanpak; vanuit wat er in de wijken leeft; betrekken van relevante partijen;
 • ontwikkelen van nieuwe producten in samenwerking met doelgroep; maatschappelijk organisaties en overheid;
 • deelname landelijke en stedelijke ketens; zelf initieren van noodzakelijke ketens om resultaten te bereiken;
 • opdracht en begeleiding methodiekontwikkeling;

 

2005- 2008: Projectleider Eergerelateerd geweld Dienst Zorg en Samenleving gemeente Amsterdam.

 • opzet stedelijk keten aanpak eergerelateerd geweld; ontwikkelen van werk en afstemmingsstructuren met bijbehorende budgetten; subsidieren van diverse maatschappelijk organisaties;
 • ontwikkelen van trainingsprogramma’s en innovatieve producten met diverse partijen;
 • maken van complexe samenwerkingsafspraken; convenanten;
 • opzet en begeleiding van casemanagement eergerelateerd geweld.

Dit dossier was een politiek gevoelige dossier; en werd als voorbeeld voor andere gemeenten gebruikt door de ministerie. Is nu ingebed in aanpak huiselijk geweld.

 

2005-2007: Directeur moeder kind centrum, Amsterdam

 • leidinggeven aan team van 18 professionals en 20 vrijwilligers;
 • inhoudelijke en financiele eindverantwoording bestuur en gemeente;
 • ontwikkelen van innovatieve producten en trainingen t.b.v. de doelgroep;
 • samenwerkingsverbanden opzoeken en opzetten met relevante netwerken;
 • publiciteit geven aan het centrum.

Dit centrum heb ik goed op de kaart gezet; het werd ook als een voorbeeldcentrum genoemd, onder andere door Koningin Maxima, de toenmalige minister R. Verdonk en Lodewijk Asscher.

 

2000- 2005: Directeur antroposofische zorginstelling voor verstandelijke beperkten

 • leidinggeven aan direct 25 professionals; teamleider; medisch personeel; secretariaat en ondersteunden diensten; indirect 180 personeelsleden;
 • organisatie vanuit een verbindende visie, financieel gezond gemaakt; draagvlak door een inhoudelijke en op de signalen van de samenleving gerichte aanpak te ontwikkelen;
 • personeelswerk opgezet en up to date gemaakt; diverse instrumenten ontwikkeld voor teamleiders;
 • opzetten van instelling -breed deskundigheidsbevordering;
 • werk en zorg opgenomen in beleid; nieuwe functies van de grond gekregen;
 • traject zelfsturende teams opgezet en uitgevoerd;
 • nauwe samenwerking met de ouders opgezet;
 • nieuwe overlegvormen van de grond gekregen.

 

Als ZZP’ er:

– 2011- 2012: Interim sectormanager Vrouwenopvang.

 • leidinggeven aan team van 12 medewerkers; 3 teamleiders en 3 stafmedewerkers. Traject afstemmen van ambulante zorg met opvang en werk. Implementatie van nieuwe werkwijze vanuit afstemming leren werken;
 • randvoorwaarden voor de nieuwe werkwijze begeleid en implementatieplan gemaakt;
 • casemanagement Ambulante Zorg opgezet en begeleid.

Werken vanuit samenhang van vraag en aanbod, was voor deze organisatie een uitdaging. Meekrijgen van professionals en ontwikkelen van structuren, heb ik uitgevoerd. Er is een nieuwe organisatiecultuur ontstaan ( werken vanuit gezamenlijk belang) hetgeen andere eisen stelde aan de professionals.

 

2011- 2015: Training aan mannen en vrouwen in bijstand, met grote afstand naar de samenleving.In opdracht van diverse stadsdelen en DWI’s in Amsterdam.

 • ontwikkelen van empowerment – trainingsprogramma voor ( met name mannen) mensen die een te grote afstand hebben naar de samenleving en arbeidsmarkt;
 • individueel begeleiden van mensen met een trauma/ psychose en psychische aandoeningen; en zoeken/ klaarmaken naar en voor een gepaste behandeling;
 • afstemmen met opdrachtgever; besluiten nemen over dwangmaatregelen;
 • afstemmen met RBA, werkbedrijven en maken van afspraken;
 • zoeken naar scholingsmogelijkheden; methode’s inzetten om te achterhalen wat iemand kan en wil;
 • ontwikkelen van innovatieve methoden met betrekking tot omzetten van trauma naar kracht;
 • trainen van klantmanagers/ beleidsadviseurs participatie m.b.t. trauma en hoe om te gaan met klanten met een trauma;

Dit is een traject waar ik als ZZP’er voor gevraagd ben. De kracht van de aanpak is, dat mijn aanpak gericht is op dieperliggende oorzaken en focus op de gezonde delen van de mensen.

 

 2010-2015: Training moeder- dochter, overdracht tussen moeders-dochters uit collectieve culturen;

 • training ontwikkeld en trainers opgeleid uit collectieve culturen; om in de moeder- dochter overdracht de schadelijke boodschappen in het bewustzijn te krijgen en te transformeren.

Dit traject wordt als een van de eerste projecten beschouwd door gemeente en ministerie, om de taboe thema’s binnen migranten gemeenschappen grondig aan te pakken. In plaats van probleemschets, werken aan oplossingen. Waardering en erkenning door wethouder A. van Es.

 

2009- 2014: Gay-Straight Alliance en landelijk onderzoek bespreekbaarheid homoseksualiteit binnen migranten gemeenschappen;

 • meerjaren traject bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen migranten gemeenschappen.

Binnenkort zal ik in opdracht van ministerie 106 ambassadeurs trainen om dit thema binnen hun achterban bespreekbaar te maken.

 

2009- 2010: Gemeente Rotterdam, in opdracht van wethouder Kriens:

 • opzet en uitvoering aanpak van huwelijksdwang en achterlating; ontwikkelen van afstemmingsstructuren en afspraken tussen diverse maatschappelijke organisaties;
 • PR-campagne omtrent huwelijksdwang en achterlating;
 • begeleiding film over huwelijksdwang en schrijven van handboek;
 • organiseren van trainingen t.b.v. professionals in Rotterdam (400 mensen getraind)

 

2009- 2010: Training diversiteit Politie Rotterdam

 • 450 politieagenten getraind op diversiteit en samenwerking met allochtone collega’s.

 

2013-2015: Diverse werkzaamheden

 • adviseren van gemeentelijke werkgroep over gezondheid en participatie van vluchtelingen;
 • adviseren van team van adviseurs van minister Asscher m.b.t. brief Tweede kamer over zelfbeschikking bij migranten groepen;
 • trainen van diverse professionals in de zorg over, overdracht en tegenoverdracht;
 • trainen van leidinggevenden : leidinggeven aan multi culturele teams;
 • traject multi cultureel werken en organisatie: VU; GGD Amsterdam en GGD Rotterdam;
 • interactieve workshops IK en WIJ concept;
 • handboek (para) suicide bij migranten meisjes; meegewerkt aan film ‘ laat me vliegen’;
 • training emotioneel lichaamswerk met migranten vrouwen; emancipatie via beweging; supervisie aan trainers;
 • training diversiteit studentendecanen VU- UvA.

 

Tussen 1989-2000:

 • Consulent interculturalisatie, voorschoolse educatie;
 • Locatie manager instelling voor moeilijk lerende jongeren;
 • Senior maatschappelijk werkster;
 • Regiomanager kinderopvang;
 • Coördinator inloophuis dak en thuislozen;
 • Opleidingscoördinator grote instelling verstandelijke gehandicapten;
 • Projectleider Multi Probleem gezinnen Amsterdam;
 • Docent methodiek, IW en Cultureel werk, en maatschappelijk werk, Hogeschool de Horst.

 

2013- tot nu toe: Praktijk voor Lichaamsgerichte Psychotherapie; www.therapiedieverbindt.nl

2012- tot nu toe: begeleiden van mensen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben, met een verslavingsprobleem, in opdracht van UWV’s (landelijk).

2012- tot nu toe: Begeleiden van mensen die in de ziektewet zitten, om terugkeer mogelijk te maken, in opdracht van ARBO diensten.

 

Opleiding

 • 2016-2017: Neuro-affectieve psychologie, i.o.;
 • 2010- 2014: Energetic Integration Therapeut, BodyMind opleidingen;
 • 1991-1992: VO- Organisatie, Beleid en Management; Hogeschool van Amsterdam;
 • 1989: toehoorder psychologie, Universiteit van Amsterdam;
 • 1988: Certificaat beedigd tolk- vertaalster, Turks- Nederlands
 • 1984- 1988: HBO Maatschappelijk Werk, Hogeschool Aemstelhorn
 • 1981- 1984: MBO- Inrichtingswerk, Hogeschool de Horst.

 

Cursussen

 • Beleidschrijven;
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk;
 • Jaartraining Common Purpose: nieuwe leiderschap en kracht van netwerken;
 • Public Relations;
 • Diversiteitsmanagement;
 • Vraaggestuurd werken in de zorg;
 • Zelfredzaamheidsmatrix;
 • Motiverende gespreksvoering.

 

Publicaties

 • Advies t.b.v. gemeente Amsterdam, Lesbisch advies, over lesbische migranten meisjes en vrouwen 2012;
 • ‘Als ik hem was’, een methodisch boek over werken met mannelijke ( allochtone) daders van huiselijk geweld; in opdracht van Stichting ADA Awareness 2008
 • ‘In ontmoeting’ , over geweld in eerculturen; SWP 2008;
 • co-auteur huiselijke vrede’ over mannen en geweld, Ada- 2006
 • ‘Alle ogen op haar gericht’ in opdracht van IOT, over eerwraak- 2002 en 2006 herziene versie;
 • ‘Glad to be gay’, boekje t.b.v. voortgezet onderwijs over homoseksualiteit;
 • ‘Niet over praten”, methodiek boek weggelopen migrantenjongeren, 1991, SWP.

Zie ook de pagina Publicaties 

 

Nevenactiviteiten

 • 2004-2009: Lid Adviesraad diversiteit, gemeente Amsterdam;
 • 2005-2007: Raad van Toezicht organisatie- advies bureau de Beuk;
 • 2004-2006: Bestuurslid COC Amsterdam;
 • 1987-1991: Freelance journalist diverse Turkse weekbladen;

 

Talen

Tweetalig: Turk, Nederlands

Actief: Engels

Passief: Duits en Frans

 

Hobby’s

Wandelen, zwemmen, lezen en schrijven.

 

Referenties

Op verzoek.