Missie IK & WIJ en Stichting Middenvelders

Nederland is een individualistisch georiënteerd land met bijbehorende verworvenheden. Dit heeft positieve kanten, alsook een duidelijke schaduwkant. In Nederland wonen ook gemeenschappen die uit een collectief georiënteerde ontwikkeling komen. Ook deze ontwikkeling heeft positieve kanten en een schaduwkant. Door naar elkaar toe te bewegen, van IK naar WIJ en van WIJ naar IK, kan een proces op gang worden gezet waarbij de schaduwkanten van zowel WIJ als IK zichtbaar worden. Vanuit dit zichtbaar worden, kan er herkadering plaatsvinden van de schaduwkanten en de diverse groepen kunnen elkaar meer gaan waarderen.

Stichting Middenvelders
In 2009 heb ik de Stichting Middenvelders opgericht om een bijdrage te kunnen leveren aan een daadwerkelijke multiculturele samenleving. De gedachte hierachter is dat synergie het doel zou moeten zijn. De stichting is opgezet vanuit het IK en WIJ concept en beoogt het:

  • zich inzetten voor de IK-ontwikkeling binnen collectief georiënteerde groepen en voor de WIJ-ontwikkeling binnen individualistisch georiënteerde groepen.
  • bijdragen aan de samenleving opdat verschil niet leidt tot ongelijkwaardigheid.
  • bevorderen van synergie. Daarbij bepaalt een ieder voor zich van welke culturele elementen hij/zij gebruik maakt, zonder dat dit gekoppeld wordt aan een bepaalde etniciteit. En verder alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het:

  • aanvragen van subsidies;
  • schrijven en uitbrengen van publicaties;
  • verzorgen van trainingen en educatieve activiteiten;
  • houden van workshops en lezingen.