Trainingen

De door mij geboden trainingen staan in teken van IK en WIJ. Het IK en WIJ-concept is gebaseerd op mijn eigen biografie en ontwikkeling in Nederland als Turkse vrouw. Op mijn negende ben ik naar Nederland gekomen; en beide culturen hebben mij gevormd tot wat ik nu ben. Omdat ik beide ‘kanten’ begrijp, omdat ik ‘beide kanten’ zelf heb meegemaakt, gebruik ik dat in mijn trainingen om stevige bruggen te slaan tussen verschillende culturen; mensen; werkgebieden en beleid.

Zowel de IK als de WIJ-oriëntaties hebben geweldige verworvenheden. Deze verworvenheden worden doorgaans overschaduwd doordat thema’s en beleidskaders vaak problematiseren. Het doel van mijn trainingen, workshops en cursussen is de deelnemers uit te nodigen naar deze positieve verworvenheden te kijken. Werken vanuit de zienswijze dat ‘de ander’ ook als deze onbekend is, rijkdommen in zich draagt, heeft als resultaat dat er vanuit gelijkwaardigheid en respect gewerkt kan worden. Collectief georiënteerde culturen en individualistisch georiënteerde culturen kunnen elkaar ondersteunen en elkaars verworvenheden goed gebruiken om bepaalde thema’s aan te pakken.

Natuurlijk hebben beide oriëntaties ook een schaduwkant. Deze schaduwkanten belemmeren vaak de interactie tussen mensen uit de IK en WIJ-culturen.

Mijn trainingen voor de doelgroep heeft als doel aan deze schaduwkanten te werken.

De trainingen aan (Nederlandse) professionals is erop gericht om de kracht en hulpbronnen van de WIJ-culturen te herkennen en hier zelf ook van proeven.

We kunnen veel van elkaar leren! Elkaar aanvullen. Persoonlijk ben ik een voorbeeld van een product van zowel IK als de WIJ georiënteerde culturen. Ik geloof in de kracht van de ontmoeting, wederzijds begrip en nieuwsgierigheid.

Enerzijds is er de IK-ontwikkeling ten behoeve van de collectief georiënteerde gemeenschappen en anderzijds trainingen ten behoeve van de WIJ-ontwikkeling voor de individualistisch georiënteerde professionals en geïnteresseerden.

IK en WIJ werkt naar twee kanten; het is ondersteunend voor de IK-ontwikkeling binnen de collectief georiënteerde gemeenschappen en ondersteunend voor de WIJ-ontwikkeling binnen de individualistisch georiënteerde gemeenschappen.

Binnen de trainingen maak ik veelvuldig gebruik van het IK en WIJ-concept als onderlegger.

Het helpt mij en de opdrachtgever om de kern van de vraag te vinden. Omdat het toepasbaar is op elke werkterrein, vraagt het om een uitwerking naar gelang de vraag van de groep, of de opdrachtgever. Bij beleidsmakers gaat het bijvoorbeeld om een vertaling van IK en WIJ binnen hun kaders; en bij een groep van buurtbemiddelaars om hoe je omgaat met een conflict; of voor maatschappelijk werkers of huisartsen hoe je tot een heldere diagnose komt.

IK en WIJ is geen methodiek, wel een metasysteem.

De materie is zeer rijk en geeft een diepgaand inzicht in beide oriëntaties en hoe ze op elkaar inwerken. Het is toepasbaar op alle aandachtsgebieden en werkterreinen. Ook wordt er gewerkt met en aan competenties die horen bij het werken met dit concept.

Veel van deze competenties zijn tevens bruikbaar voor vele andere terreinen. Het geeft inzicht en draagt bij aan persoonlijke panaromaverbreding en daarmee aan persoonlijk ontwikkeling. Waar er een ander is, ben jij er zelf namelijk ook. Door deze trainingen, workshops en cursussen ontwikkel je een mate van zelfkennis. De ander houdt je een spiegelen voor, de kunst is om er in te durven kijken. De kennis en ervaring die je bij deze trainingen opdoet, neem je mee naar alle gebieden van je leven en werk.

Wilt u maatwerk of combinaties van verschillende trainingen en workshops; of onderdelen van de cursussen? Neem gerust contact op.
Ook is het mogelijk trainingen aan te bieden die binnen uw budget passen.
Alle mogelijke combinaties zijn mogelijk.

De trainingen:

Ondersteuning IK-ontwikkeling

Ondersteuning WIJ-ontwikkeling

Werken met Licht Verstandelijk Beperkten

Overdracht en tegenoverdracht binnen hulpverleningsproces